به مجله گردشگری جهان توریسم خوش آمدید!
جزیره هوکایدو